Inside Grab Vietnam’s Office


“Môi trường làm việc của Grab thì mình có 3 từ để mình mô tả: fun, challenging và rewarding. Còn con người làm việc ở đây thì mình nghĩ là mọi người rất là talented, professional và innovative.”
(“I have three words to describe the work environment at Grab: fun, challenging and rewarding. As for the people working here, I think everyone is very talented, professional and innovative.”)

Want to know how it is like to work at Grab? Meet our Grabbers from Vietnam R&D centre to learn about our work and culture.

Want to be part of our team?

Featured Roles All Jobs